सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिमको विवरण देखायबमोजिम रहेको छ
मितिः २०७३/०५/०१

क) निकायको स्वरूप र प्रकृतिः कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भई बैंक तथावित्तीय संस्था ऐन, २०६३ बमोजिम संचालित रुपन्देही, नवलपरासी र चितवन गरी ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको बिकास बैंक ।

ख) निकायको कामकर्तव्य र अधिकारः बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिमको  काम कर्तव्य र अधिकार रहेको छ ।

ग) निकायमा रहने कर्मचारीको सँख्या र कार्य विवरणः निकायमा रहने कर्मचारीको सँख्या ९२ रहेको छ र बैंकले तोकेको कार्य बिभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु मार्फत भैरहेकोछ । व्यवस्थापन समुहको नाम र पद विकास बैंकको website: www.tinaumissionbank.com मा हेर्न सकिन्छ ।

घ) निकायबाट प्रदान गरिने सेवाः बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ बमोजिम “ख” वर्गका विकास बैंकले दिन सक्ने सम्पूर्ण बैंकिंग सेवाहरु ।

ङ) सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारीः सेवा प्रदानगर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारीहरुको विवरण बैंकको website: www.tinaumissionbank.com उपलब्ध छ ।

च) सेवाप्राप्तगर्न लाग्ने दस्तूर र अवधिः विकास बैंकले प्रदानगर्ने विभिन्न सेवाको सुल्क तथा अवधि यस बैंक को website: www.tinaumissionbank.com मा प्रकाशित गरिएको छ ।

छ) निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारीः बैंकिंग कारोबारका सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारका निर्णयहरु विभिन्न तहका अधिकारीहरुले गर्न सक्ने प्रक्रिया मिलाइएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकका संचालक समिति अन्तिम निर्णयकर्ता को रुपमा रहेको छ ।

ज) निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारीः ग्राहकहरुको गुनासो तथा उजुरी सुन्नका लागि हाल केन्द्रीय स्तरमा कानून शाखाका प्रमुखलाई गुनासो सुन्ने अधिकारी को रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । निजको ठेगाना यस प्रकार रहेको छ ।

 

झ) सम्पादन गरेको कामको विवरणः बैंक तथा वित्तीय संस्थाऐन, २०६३ बमोजिम ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको बिकास बैंकले गर्न सक्ने सम्पूर्ण बैंकिंग कारोबारहरू सम्पादन भैरहेको छ ।

ञ) सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पदः विकास बैंकको प्रमुख सूचना अधिकारीको नाम र पद यस प्रकार रहेको छ ।

श्री सुदर्शन थैब, सहायक प्रबन्धक, तिनाउ विकास बैंक लिमिटेड, हस्पिटललाइन, बुटवल ८
फोन नं  : ९८०२७७९५०१, ०७१५४५५७६ ईमेल : sudershan@tinaumissionbank.com

साथै, यस विकास बैंकका शाखा कार्यालयहरुमा संबन्धित शाखा प्रमुखहरुलाई सूचना अधिकारीको रुपमा कार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ट) ऐन, नियम, विनियम वा निर्र्देिशकाको सुचीः प्रचलित सम्पूर्ण ऐन, नियम, विनियम र निर्र्दे्शिकाहरु विकास बैंकले पालनागर्नु पर्ने हुन्छभने देहायबमोजिमको ऐन, नियम, विनियम र निर्र्दे्शिकाहरु बैंकिंग कार्यका लागि प्रमुख रुपमा रहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३

 • नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८
 • बैंक तथावित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८
 • कम्पनी ऐन, २०६३
 • बैंकिंग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४
 • सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनिलाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४
 • धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३
 • सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३
 • करार ऐन, २०५६
 • विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४
 • उपरोक्त ऐनहरु बमोजिमका सम्पूर्ण नियम तथा विनियमहरु
 • नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका सम्पूर्ण निर्र्दे्शिका, परिपत्रहरु

ठ) आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अधावधिक विवरणः विकास बैंकको आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी त्रैमासिक अधावधिक विवरणहरु राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुँदै आएको छ भने विकास बैंकको www.tinaumissionbank.com मा समेत येस्ता विवरण राखिएका छन् ।

ड) बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नाम र ठेगानाः विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नाम र ठेगाना यस प्रकार रहेको छ ।

श्री प्रदिप कुमार श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, तिनाउ विकास बैंक लिमिटेड, बुटवल ८
फोन नं : ०७१५४५५७६, ५४५२०५

साथै सुचनाको हक सम्बधि नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिमको विवरण देहाय बमोजिम रहेको  छ ।

१. अघिल्लो आर्थिक बर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना संचालन गरेको भए सो को विवरणः यस विकास बैंकले बैंकिंग कारोबार सम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ, तर बिशेष प्रकार को कुनै कार्यक्रम वा आयोजना संचालन गरेको छैन ।

२. सार्वजनिक निकायको वेभसाइट भए सो को विवरणः www.tinaumissionbank.com

३. सार्वजनिक निकायका सुचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरणः बार्षिक विवरणहरु पुस्तकको रुपमा प्रकाशित भै विकास बैंकको वेभ साइटमा समेत राखिएका छन् । त्रैमासिक आर्थिक विवरण तथा अन्य विवरणहरु नियमनकारी निकायहरुका निर्देशन बमोजिम त्रैमासिक रुपमा विभिन्न राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरि बैंक को वेभ साइटमा समेत राखिएका छन् ।