Period Base Rate Spread Rate
Magh 2077 8.19 % 7.07 %
Poush 2077 8.49 % 5.04 %
Mangsir 2077 9.11 % 5.04 %
Kartik 2077 8.88 % 5.29 %
Ashoj 2077 8.90 % 4.96 %
Bhadra 2077 9.10 % 4.97 %
Shrawan 2077 9.32 % 4.99 %
Ashad 2077 9.75 % 4.49 %
Jestha 2077 10.58 % 6.49 %
Baishak 2077 10.92 % 6.09 %
Chaitra 076 11.38% 5.72%
Falgun 076 11.47% 5.70%
Magh 076 11.47% 5.70%
Poush 076 11.45% 5.51%
Mangsir 076 12.06% 5.75%
Kartik 076 11.58% 5.77%
Ashwin 076 12.08% 5.70%
Bhadra 076 11.56% 5.32%
Shrawan 076 11.40% 5.31%
Ashad 076 12.19% 5.14%
Jestha 076  11.60% 5.04%
Baishakh 076 11.69% 5.06%
Chaitra 075   11.76% 5.14%
Falgun 075  11.93% 5.04%
Magh 075      11.97% 4.88%
Poush 075  12.28% 4.85%
Mangsir 075  13.19% 4.92%
Kartik 075 12.96% 4.97%
Ashwin 075     12.84% 5.23%
Bhadra 075       12.28% 5.39%
Shrawan 075                       12.94% 5.23%